• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
Start arrow Szkoła arrow historia szkoły
Drukuj
Spis treści
historia szkoły
Strona 2

Zarys historii szkoły w latach 1950-1991


10 czerwca 1950r. na mocy zarządzenia Ministerstwa Oświaty powołano Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli. Powodem tej decyzji było zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę dla powstających placówek wychowania przedszkolnego.

Zorganizowania nowej placówki podjął się p. Aleksander Skorupa, nauczyciel Liceum Pedagogicznego w Chełmie.

Szkoła, która rozpoczęła pracę 1 września 1950r., była placówką świecką, przeznaczoną wyłącznie dla dziewcząt. Przyjmowane były absolwentki 7-klasowej szkoły podstawowej na podstawie egzaminu wstępnego z j. polskiego, matematyki oraz wyniku badania słuchu muzycznego.

Kurs nauczania trwał 3 lata i obejmował przedmioty ogólnokształcące, a ponadto: psychologię, pedagogikę, metodykę wychowania przedszkolnego, literaturę dziecięcą oraz przedmioty artystyczne: rysunki, prace ręczne, śpiew i grę na instrumencie. Ukończenie liceum dawało przygotowanie i uprawnienia do wykonywania zawodu wychowawczyni przedszkola.

Dyrektorem placówki mianowany został p. Stanisław Urbański, pedagog z wykształcenia, a kierownictwo internatu objął p. Aleksander Skorupa.

Warunki pracy w szkole były trudne - brak odpowiedniego wyposażenia w sprzęt szkolny czy pomoce naukowe.

Trudności lokalowe powiększał fakt, że równocześnie z liceum, w bocznym skrzydle budynku parterowego powstało przedszkole ćwiczeń jako podstawa przygotowania zawodowego.

Uczennic przybywało z roku na rok - prawie wszystkie mieszkały w internacie. Stąd usilne zabiegi kierownictwa o poprawę wyposażenia sal lekcyjnych, internatu. Sytuacja stopniowo poprawiała się. Przybywało sprzętu, pomocy naukowych, powiększała się liczba książek w bibliotece. Powstały pierwsze pracownie: biologiczna, fizyko - chemiczna, prac ręcznych.

W 1952 roku decyzją Ministerstwa Oświaty szkoła zmieniła nazwę na Państwowe Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli. Status szkoły pozostał ten sam – nauka nadal trwała 3 lata z utrzymaniem poprzednio obowiązujących programów. Równolegle z kształceniem dziennym odbywało się dokształcanie zawodowo czynnych wychowawczyń przedszkoli w postaci pięciomiesięcznego kursu.

1 września 1955 roku kolejną decyzją Ministerstwa Oświaty Państwowe Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli przekształcone zostało w Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli. Zmienił się cykl nauczania - czteroletni kurs kończył się uzyskaniem świadectwa dojrzałości i zdobyciem kwalifikacji wychowawczyni przedszkola.

W 1958 roku - 4-letnie liceum przeszło na 5-letni kurs nauczania z rozszerzonym programem przedmiotów zawodowych. Szkoła zyskała rangę szkoły maturalnej, otwierającej na równi z liceum ogólnokształcącym drogę na studia wyższe.

Szkoła wrosła w środowisko i zyskała uznanie. Popularnie zwana była „przedszkolankami”.

W roku 1964 odbyło się nadanie szkole im. dr Jadwigi Młodowskiej.

Rok 1973 znów przyniósł zmianę – dotychczasowe liceum zostało przekształcone w Studium Wychowania Przedszkolnego z 6- letnim kursem nauczania, podzielonym na 12 semestrów. Po zaliczeniu 8 - semestrów był egzamin dojrzałości. Po jego założeniu uczennice mogły kontynuować naukę w studium przez 4 - semestry lub podjąć studia.

Znów mijały lata - Studium okrzepło, wzrastała liczba oddziałów. Do ceremoniału szkoły na stałe wprowadzono uroczyste ślubowanie klas pierwszych na sztandar szkoły, rozpoczynanie i kończenie zajęć lekcyjnych raportem lub odśpiewaniem hymnu szkolnego, raz w tygodniu odbywał się apel. Ustanowiono Dzień Patronki (15 października - dzień imienin), który stał się tradycją i na stałe wszedł do kalendarza szkolnych imprez.

Ze względu na dużą liczbę oddziałów wystąpiły trudności lokalowe. Budynek był stary, remontowany tylko doraźnie, bardzo zimny, ogrzewany piecami.

W 1979 roku z okazji zbliżającego się 30-lecia szkoły został wybity pamiątkowy medal z wizerunkiem patronki, projektu A. Jarmuszkiewicz. Odtąd otrzymywali go szczególnie wyróżniający się absolwenci studium.

W roku szkolnym 1979/80 dyrekturę Studium Wychowania Przedszkolnego objęła p. Marianna Łoś, która podjęła szereg przedsięwzięć remontowych. Wyłączenie niektórych sal z użytkowania na czas remontu spowodowało nieopisaną wręcz ciasnotę. Lekcje odbywały się w wynegocjowanych z muzeum dwóch niewielkich salach w tzw. przebudówce do kaplicy. Remont – na skutek różnych trudności – przeciągał się. Odczuwalna poprawa nastąpiła w 1990 roku, kiedy kolejne wyremontowane skrzydło szkoły przekazane zostało do użytku.

W 1982 roku, mimo trudnych warunków lokalowych, władze nadrzędne podjęły decyzję o powołaniu drugiego kierunku „nauczanie początkowe” na szczeblu pomaturalnym. Nabór absolwentów LO przekształcił szkołę w koedukacyjną. Grupa „nauczania początkowego” funkcjonowała przez 2 lata, a szkoła nosiła nazwę Zespół Szkół Pedagogicznych.

W roku szkolnym 1984/1985 szkole nadano nazwę Studium Nauczycielskie, nadal im. dr J. Młodowskiej. W następnych latach odbywał się nabór na wydział dzienny i zaoczny obu kierunków: wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego.

Po przewrocie w 1989 roku, rynek pracy dla absolwentów Studium Nauczycielskiego bardzo się skurczył. W wyniku ogólnokrajowej reorganizacji ten tryb kształcenia zaczął stopniowo wygasać.

1 września 1991 roku powołane zostało do życia IV Liceum Ogólnokształcące.

W roku szkolnym 2010/11 został przeprowadzony i rozstrzygnięty konkurs na hymn IV Liceum Ogólnokształcącego. Zwycięzcą konkursu została Pani Alicja Wątrobińska - emerytowana nauczycielka naszej szkoły.
 

Szkoła jak dom wiedzą pęcznieje,

która przez życie służyć ci ma.

Szkoła jak dom miłość zasieje

do pracy, która plony da.

 

Ref.

IV Liceum to chluba nasza,

IV Liceum historii szmat.

Gdy do nauki cię zaprasza,

zrób wszystko byś był tego wart.

 

Szkoła to nasza Ojczyzna mała

o honor, której musimy dbać.

Choć losy życia gdzieś nas rozwieją

IV Liceum to jedna brać.

 

Ref.: IV Liceum...

 

Wrócisz po latach tak jak wracają

ptaki wędrowne do swoich gniazd.

Wrócisz i z pieśnią o twojej szkole

przypomnisz sobie młodości smak.

 

Ref.: IV Liceum...