Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie na rok szkolny 2017/2018

 

Na podstawie art.367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2017 r.poz. 60)

 

§ 1

1. O przyjęcie do klasy pierwszej IV LO w Chełmie mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

 

§ 2

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną.

§ 3

1. O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych. W razie równej liczby tych punktów dodatkowe kryteria określone są w § 7. Jeżeli powyższe kryteria nie są rozstrzygające, ostateczne ustalenie listy kandydatów przyjętych do szkoły należy do szkolnej komisji rekrutacyjnej.

2. Przy ustalaniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów brane są pod uwagę kryteria, uwzględniające:

1) oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (w zależności od rozszerzenia programowego w danej klasie):

- klasa logistyczno- informatyczna- przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, geografia

- klasa językowa- przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, informatyka

- klasa pedagogiczna- przedmioty punktowane: język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie , zajęcia artystyczne

- klasa ratownictwo i promocja zdrowia- przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

2)    inne osiągnięcia ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji:

a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

b) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,

§  uzyskane wysokie miejsca (nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem) w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

§  osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego

3) liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z przedmiotów, o których mowa w pkt 1 oraz za inne osiągnięcia ucznia, o których mowa w pkt 2,

4) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, przy czym liczba ta powinna być równa liczbie punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych o których mowa w pkt. 1 oraz za inne osiągnięcia ucznia, o których mowa w pkt  2.

 4. Ustala się następujące zasady przeliczania na punkty ocen z języka polskiego
i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz sposób punktowania innych osiągnięć kandydata do klas pierwszej:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym  maksymalnie 200 punktów, w tym:

1) 100 punktów z egzaminu gimnazjalnego- wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

  • z języka polskiego
  • z matematyki
  • z historii oraz wiedzy o społeczeństwie
  • z przedmiotów przyrodniczych: chemia, fizyka, biologia, geografia
  • z języka obcego (poziom podstawowy)

-będą mnożone przez 0,2

 Przykład: jeżeli uczeń uzyska z egzaminu gimnazjalnego:

język polski- 80% ; matematyka- 65% ; historia i wos- 59% ; przedmioty przyrodnicze- 70% ; język obcy (poziom podstawowy)- 96%

po przeliczeniu według wzoru otrzymujemy:

80% x 0,2+ 65% x 0,2+59% x 0,2+70% x 0,2+96% x 0,2=16+13+11,8+14+19,2=74

Liczba punktów rekrutacyjnych dla ucznia wynosi 74 pkt.

 

2)    72 punkty za oceny z języka  polskiego, matematyki i  dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na  świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

a) 18 punktów  – ocena: celujący,
b) 17 punktów  – ocena: bardzo dobry,
c) 14 punktów  – ocena: dobry,
d) 8 punktów – ocena:  dostateczny,
e) 2 punkty – ocena: dopuszczający;

 

3)   20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:

 

·      Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem- 7 punktów.

 

·      W przypadku przeliczania na punkty kryterium, za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –4 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

 

3) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym –4 punkty,

b) krajowym – 3 punkty,

c) wojewódzkim – 2 punkty,

d) powiatowym –1 punkt.

 

 W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

 

 

·      W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

 

 

4)    W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – po 18 punktów,

c) dobrym –po 13 punktów,

d) dostatecznym –po 8 punktów,

e) dopuszczającym –po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym –po 20 punktów,

b) bardzo dobrym –po 18 punktów,

c) dobrym –po 13 punktów,

d) dostatecznym –po 8 punktów,

e) dopuszczającym – po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym –po 20 punktów,

b) bardzo dobrym –po 18 punktów,

c) dobrym –po 13 punktów,

d) dostatecznym –po 8 punktów

e) dopuszczającym –po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym –20 punktów,

b) bardzo dobrym –18punktów,

c) dobrym –13 punktów,

d) dostatecznym –8 punktów,

e) dopuszczającym –2 punkty.

 

5)   W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

 

6)   . W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnegowymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1) celującym – 20punktów;

2) bardzo dobrym – 18 punktów;

3) dobrym – 13punkty;

4) dostatecznym – 8 punkty;

5) dopuszczającym – 2 punktu.

 

§ 4

1. Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjów, za które będą przyznawane punkty w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego:

 

1) język polski,

2) język angielski,

3) język niemiecki,

4) język rosyjski,

5) język francuski,

6) język hiszpański,

7) historia,

8) matematyka,

9) fizyka,

10) chemia,

11) biologia,

12) geografia.

 

W roku szkolnym 2016/2017 na terenie województwa lubelskiego dodatkowo dla uczniów gimnazjów zostanie przeprowadzony tematyczny wojewódzki konkurs ortograficzny.

 

§ 5

1. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych mogą równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech różnych szkół i do dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach.  W procesie rekrutacyjnym kandydaci posługują się kopiami następujących dokumentów:

1) świadectwa ukończenia gimnazjum, które jest równocześnie potwierdzeniem osiągnięć,

2) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

3) dokumentów potwierdzających uprawnienia, o których mowa w § 7 ust. 1.

2. Trzy kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2 poświadcza dyrektor macierzystego gimnazjum kandydata (nie dotyczy kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w scentralizowanym, elektronicznym naborze w województwie lubelskim). Na prośbę ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów macierzyste gimnazjum jest zobowiązane poświadczyć przedmiotowe kopie uwzględniając jednak liczbę dokonanych wyborów przez ucznia w systemie rekrutacyjnym - w sumie nie więcej niż 3.

3. W procesie rekrutacyjnym  dokonywany jest nabór do oddziałów zgodnie z deklaracjami kandydatów, dotyczącymi preferowanego rozszerzenia programowego.

4. Deklaracja wyboru oddziałów w szkołach złożona przez kandydata jest ściśle uporządkowaną listą określającą kolejność, w jakiej w procesie rekrutacyjno będą rozpatrywane punkty rekrutacyjne zgromadzone przez kandydata.

5. Do oddziału integracyjnego przyjmowani są:

  1. absolwenci (kandydaci niepełnosprawni) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  2. pełnosprawni absolwenci na warunkach ogólnie przyjętych.

§ 6

1. Kandydaci po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole.
2. Potwierdzenie woli, o którym mowa w ust. 1 wymaga złożenia w szkole oryginałów dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1.

3.  Niezłożenie potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia nauki w szkole, co oznacza skreślenie kandydata z listy przyjętych.

 

§ 7

1. Przy przyjmowaniu do IV Liceum, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, pierwszeństwo mają:

1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

4) kandydaci z rodzin wielodzietnych.

2. Przy równej ilości punktów uzyskanych przez kandydatów proponuje się stosowanie         dodatkowych kryteriów do momentu zróżnicowania kandydatów:

1) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania,

2) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego

3) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z części egzaminu    gimnazjalnego, zbieżnej z rozszerzeniem programowym,
4) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych,

5) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego,

6) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego,

7) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę ze wskazanego przez szkołę przedmiotu.

 

 

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 2  ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas I branżowych szkół I stopnia Lubelski Kurator Oświaty  określi najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2017 r.