Projekt: Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

logo-UE-na stron.JPG

 

Nazwa Projektu: „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”

Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet: III – Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie: 3.3. Poprawa jakości kształcenia

Poddziałanie: 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia

Projekt realizowany przez Uniwersytet Rzeszowski w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie

Czas trwania projektu: od 2009.12.31 – 2013.09.30

Projekt „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” jest adresowany do młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych (Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowe, Technikum) zlokalizowanych na terenie województw podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego.

Uzasadnienie:

Projekt powstał w odpowiedzi na istnienie następujących problemów:

1.Obniżający się poziom wiedzy i umiejętności uczniów z matematyki, którego główną przyczyną jest zmniejszenie liczby godzin z matematyki w cyklu kształcenia.

2.Znikoma liczba szkolnych kółek zajęć wyrównawczych matematyki

3.Niewielkie wsparcie merytoryczne dla uczniów uzdolnionych matematycznie, wynikające m.in. z zaniku kontaktu nauczycieli i uczniów z ośrodkami akademickimi

4.Zanik kółek zainteresowań z matematyki

Główne założenie projektu:

Podniesienie kompetencji matematycznych 6100 uczniów rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2010/11 w szkołach ponadgimnazjalnych w województwie podkarpackim, małopolskim i lubelskim w okresie 09.2010-08.2013.

Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności z matematyki 3900 uczniów posiadających luki kompetencyjne w tym zakresie

2. Reaktywowanie lub wzmacnianie około 99 szkolnych kółek zajęć wyrównawczych

3. Rozszerzenie poziomu wiedzy i umiejętności z matematyki minimum 2200 uczniów uzdolnionych matematycznie.

4. Reaktywowanie lub wzmocnieniem około 78 szkolnych kółek zainteresowań we współpracy ze szkołami wyższymi realizującymi projekt

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będą uczniowie rozpoczynający naukę w kl. I w szkołach ponadgimnazjalnych (Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowe, Technikum) w roku szkolnym 2010/11 zlokalizowanych na terenach woj. podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego. Wsparciem objętych zostanie około 6750 uczniów pochodzących z 177 szkół, którzy będą mieli możliwość podniesienia poziomu wiedzy z matematyki (dla uczniów słabych), jak również rozszerzenia wiedzy z zakresu matematyki (dla uczniów zdolnych). W każdym z trzech województw zostanie wybranych po 30 szkół do zajęć wyrównawczych i po 30 szkół do zajęć rozszerzających z zakresu matematyki. Dana szkoła może otrzymać wsparcie zarówno w zakresie zajęć wyrównawczych jak i rozszerzających. W zależności od potrzeb w szkole utworzonych zostanie od 2 do 4 grup 15 osobowych do zajęć wyrównawczych lub 2 grupy 15 osobowe do zajęć rozszerzających. Łączna liczba grup będzie wynosiła 450.

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestniczyć będą w nim przez 3 lata szkolne (od klasy pierwszej do klasy trzeciej).

 

ZADANIA PROJEKTU

 

Rekrutacja – ze względu na zasięg projektu założono dwustopniową rekrutację uczestników projektu:

a) Rekrutacja szkół ponadgimnazjalnych prowadzona przez Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Jagielloński i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie.

b) Rekrutacja uczniów przez szkoły.

Więcej informacji w Regulaminie Rekrutacji

Działania planowane w ramach projektu:

1. Program „Matematyka nie jest trudna – uwierz w siebie”

a) Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów słabych – prowadzone będą przez nauczycieli zatrudnionych przez Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Jagielloński i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie, co zapewni ciągłą weryfikację jakości kształcenia. Ich celem będzie wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w kontekście obowiązkowej matury z matematyki. Zakres obejmował będzie program gimnazjum i szkoły średniej. Zajęcia wyrównawcze będą trwały przez okres 3 lat szkolnych (24 tygodnie po 2 godziny w tygodniu w każdym roku szkolnym). Zostanie utworzonych od 2 do 4 grup średnio 15 osobowych w każdej szkole. Łącznie będzie utworzonych 270 grup i około 4050 uczniów.

b) Warsztaty matematyczne w szkołach – prowadzone będą przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, których celem będzie przybliżenie uczniom możliwości wykorzystywania różnych narzędzi (w szczególności programów komputerowych np. Excel, Mathematica) do niwelowania luk kompetencyjnych, rozwijania wiedzy oraz popularyzacji matematyki. W czasie warsztatów uczniowie będą pracować przy laptopach wykorzystując programy matematyczne. Warsztaty matematyczne będą trwały przez 3 lata szkolne, w których przewiduje się po 2 wizyty na każdy rok szkolny. Wizyty będą odbywać się w każdej grupie po 2 godziny.

c) Seminaria metodyczne w zakresie pracy z uczniem słabym – prowadzone będą na każdej uczelni realizującej projekt raz na semestr dla nauczycieli z danego województwa, których celem będzie zaznajomienie się z najnowszymi trendami edukacyjnymi w zakresie pracy z uczniem słabym. Seminaria będą odbywać się przez 6 semestrów na 3 uczelniach (UR, UJ, PWSZ w Chełmie), w których uczestniczyć będą wszyscy nauczyciele zatrudnieni do realizacji projektu. Czas trwania seminarium to min. 6 godzin. W ramach seminariów prowadzone będą prelekcje dotyczące pracy z uczniem słabym. Odbywać się będą również dyskusje zarówno na temat metod pracy z uczniem słabym, jak i problemów wynikających w trakcie prowadzenia zajęć.

d) Doradztwo specjalistyczne w zakresie pracy z uczniem słabym – stanowić będzie platformę dialogu pomiędzy kadrą akademicką a nauczycielami. Obejmować będzie pomoc w przygotowaniu szczegółowych planów działań szkolnych kółek wyrównawczych na dany semestr, doboru tematyki, zadań, podręczników, rozwiązywania indywidualnych problemów w pracy z uczniem.

e) Internetowa Klasa Matematyczna – prowadzona będzie w sposób ciągły z wykorzystaniem Matematycznej Platformy Edukacyjnej. Jej celem będzie zdefiniowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów posiadających braki edukacyjne w zakresie matematyki. Do jej zadań należeć będzie również motywowanie uczniów do podnoszenia poziomu wiedzy oraz zachęcanie do twórczej rywalizacji. W ramach Internetowej Klasy Matematycznej uczniowie 3 razy w roku szkolnym będą rozwiązywać testy sprawdzające przygotowane i ujednolicone przez Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Jagielloński i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie. Wyniki testów będą stanowić kryterium rekrutacji po 20 uczniów z każdego z województw (woj. podkarpackie, małopolskie, lubelskie) do konkursów matematycznych pn. „Zostań Pitagorasem” oraz będą podstawą do przygotowania dla nauczycieli zaleceń metodycznych do dalszej pracy.

f) Konkursy matematyczne „Zostań Pitagorasem” – przeprowadzone będą pod koniec każdego roku szkolnego. Uczestniczyć w nich będzie 240 uczniów, w tym 60 najwyżej sklasyfikowanych w ramach Internetowej Klasy Matematycznej oraz po 2 najlepszych uczniów z każdej szkoły biorących udział w zajęciach, którzy nie zostali zaklasyfikowani do konkursu w ramach Internetowej Klasy Matematycznej. Celem konkursów matematycznych „Zostań Pitagorasem” będzie promocja uczniów, którzy wykazują największe postępy w nauce.

g) Letnie obozy matematyczne – stanowić będą promocję uczniów, którzy wykazali największe postępy w nauce z matematyki. Uczestniczyć w nich będzie w każdym roku po 45 laureatów konkursu „Zostań Pitagorasem”.

2. Program „Matematyka jakiej nie znasz – poszerz swoje horyzonty”

a) Zajęcia rozszerzające dla uczniów zdolnych – prowadzone będą przez nauczycieli zatrudnionych przez Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Jagielloński i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie. Wymagania przy zatrudnieniu nauczycieli: mgr matematyki, doświadczenie, deklaracja uczestnictwa i zaangażowania w projekcie. Zajęcia będą miały na celu rozszerzenie poziomu wiedzy i umiejętności u uczniów wykazujących zainteresowanie matematyczne. Zajęcia będą trwały przez okres 3 lat szkolnych (24 tygodnie po 2 godziny w każdym roku szkolnym). W każdej szkole zostaną utworzone 2 grupy – średnio 15 osobowe (łącznie 180 grup i około 2700 uczniów).

b) Warsztaty matematyczne w szkołach – prowadzone będą przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Ich celem będzie przybliżenie uczniom ciekawych zagadnień z zakresu matematyki i wykorzystywania programów komputerowych do rozszerzenia poziomu wiedzy oraz popularyzacji matematyki. Warsztaty matematyczne będą trwały przez okres 3 lat szkolnych. W każdym roku szkolnym zaplanowane jest po 2 wizyty dla każdej grupy.

c) Seminaria metodyczne w zakresie pracy z uczniem zdolnym. – prowadzone będą na każdej uczelni raz na semestr dla nauczycieli zatrudnionych w projekcie z danego województwa, których celem będzie zaznajomienie się z najnowszymi trendami edukacyjnymi w zakresie pracy z uczniem zdolnym. Seminaria będą odbywać się przez 6 semestrów. Czas trwania seminarium to min. 6 godzin. W ramach seminariów prowadzone będą prelekcje dotyczące pracy z uczniem zdolnym. Odbywać będą się również dyskusje zarówno na temat metod pracy z uczniem zdolnym, jak i problemów wynikających w trakcie prowadzenia zajęć.

d) Doradztwo specjalistyczne w zakresie pracy z uczniem zdolnym - stanowić będzie platformę dialogu pomiędzy kadrą akademicką a nauczycielami. Obejmować będzie pomoc w przygotowaniu szczegółowych planów działań szkolnych kółek zainteresowań na dany semestr, doboru tematyki, zadań, podręczników, rozwiązywania indywidualnych problemów w pracy z uczniem zdolnym.

e) Internetowa Ekstraklasa Matematyczna - prowadzona będzie w sposób ciągły z wykorzystaniem Matematycznej Platformy Edukacyjnej. Jej celem będzie zdefiniowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów wykazujących zainteresowanie matematyczne. Do jej zadań należeć będzie również motywowanie uczniów do podnoszenia poziomu wiedzy oraz zachęcanie do twórczej rywalizacji. W ramach Internetowej Ekstraklasy Matematycznej uczniowie 3 razy w roku szkolnym będą rozwiązywać testy sprawdzające przygotowane i ujednolicone przez Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Jagielloński i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie. Wyniki testów będą stanowić kryterium rekrutacji po 20 uczniów z każdego z województw (woj. podkarpackie, małopolskie, lubelskie) do konkursów matematycznych „Zostań Euklidesem” oraz będą podstawą do przygotowania dla nauczycieli zaleceń metodycznych do dalszej pracy.

f) Konkursy matematyczne np. „Zostań Euklidesem” – przeprowadzone będą pod koniec każdego roku szkolnego. Uczestniczyć w nich będzie 240 uczniów, w tym 60 najwyżej sklasyfikowanych w ramach Internetowej Ekstraklasy Matematycznej oraz po 2 najlepszych uczniów z każdej szkoły biorących udział w zajęciach w danej szkole, którzy nie zostali zaklasyfikowani do konkursu w ramach Internetowej Ekstraklasy Matematycznej. Celem konkursów matematycznych „Zostań Euklidesem” będzie promocja uczniów, którzy wykazują największą wiedzę z matematyki.

g) Letnie obozy naukowe-stanowić będą promocję uczniów, którzy wykazali największą wiedzę z matematyki . Uczestniczyć w nich będzie po 45 laureatów konkursu „Zostań Euklidesem”.

3. Matematyczny Portal Edukacyjny będzie internetowym portalem dostępnym dla uczniów i nauczycieli, który będzie stanowił uzupełnienie treści przekazywanych na zajęciach. W ramach Matematycznego Portalu Edukacyjnego przeprowadzona zostanie Internetowa Klasa Matematyczna i Internetowa Ekstraklasa Matematyczna. Mają one na celu propagowanie kształcenia matematycznego poprzez zapewnienie dostępu do materiałów teoretycznych, odpowiednio wyprofilowanych zadań, wymianę poglądów (forum internetowe dla nauczycieli i uczniów) oraz monitoring postępów wiedzy i umiejętności matematycznych uczestników projektu.