Oferta edukacyjna


 
Oferta edukacyjna IVLO w Chełmie w roku szkolnym 2017/2018
Gimnazjalisto wybierz SZKOŁĘ INNOWACJI !
 
Tylko w IV LO:
 •  tutoring czyli indywidualne wsparcie rozwoju ucznia
 • informatyka w praktyce
 • warsztaty pedagogiczne
 • dwujęzyczne nauczanie geografii
 • klasy integracyjne
 • możliwość wyboru drugiego języka spośród:
  jęz. niemieckiego, jęz. włoskiego, jęz. hiszpańskiego, jęz. rosyjskiego, j. francuskiego
 
 
  Gimnazjalisto wybierz klasę:

- logistyczno - informatyczną pod patronatem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz PWSZ w Chełmie – z rozszerzonym programem geografii, matematyki, informatyki, języka angielskiego

przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, język obcy 

 - pedagogiczną pod patronatem PWSZ w Chełmie - z rozszerzonym programem wiedzy o społeczeństwie, biologii, języka polskiego oraz dodatkowo podstawami wiedzy pedagogiczno – psychologicznej

przedmioty punktowane: język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, zajęcia artystyczne

 

ratownictwo i promocja zdrowia z elementami dietetyki z rozszerzonym programem biologii, chemii i jęz. angielskiego 

przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

lub

językową –z rozszerzonym programem jęz. angielskiego, jęz. włoskiego, geografii i informatyki

przedmioty punktowane: język polski, informatyka, matematyka, język obcy

 

 

Gimnazjalisto, jeżeli chcesz się uczyć w szkole, w której to Ty będziesz najważniejszy, a nie liczby, oceny i statystyka – to wybierz IVLO.

Tylko u nas
 • klasa ratownictwo i promocja zdrowia
 • klasy pedagogiczne
 • internat ze stołówką
 • możliwość nauki języka włoskiego

 

IV LO to szkoła w której:

 • nauczyciel ma czas dla ucznia, każdy uczeń jest ważny i ceniony
 • zajęcia pozalekcyjne są odpowiedzią na potrzeby ucznia – to uczeń decyduje, jakie zajęcia są prowadzone w szkole
 • zainteresowani uczniowie mają indywidualne wsparcie w realizacji swoich marzeń, zainteresowań – uczeń może sobie wybrać nauczyciela, który będzie go wspierał w realizacji jego indywidualnych, wyznaczonych sobie celów ( np. pomoc w trafnym wyborze kierunku studiów, przygotowanie do osiągnięcia wysokich wyników na egzaminie maturalnym) - tutoring
 • nauczyciele potrafią i chcą pracować z młodzieżą o specyficznych potrzebach edukacyjnych – w szkole są dpowiednie warunki do nauki osób niepełnosprawnych i chorych, uczniowie wymagający większej uwagi i troski odnoszą sukcesy edukacyjne i życiowe
 • jest bardzo wysoka zdawalność egzaminów maturalnych
 
 
 

 
 
 
Klasa logistyczno-informatyczna

Wszystkim, którzy swoja przyszłość wiążą ze studiami technicznymi, ekonomicznymi proponujemy klasę logistyczno-informatyczną.
Klasa powstaje we współpracy z Akademią Obrony Narodowej w Warszawie oraz PWSZ w Chełmie. Wszystkie „ścisłe umysły”, które trafią do nas będą mogły rozwijać swoje pasje matematyczno-informatyczne i logistyczne. Współpraca z wyższymi uczelniami pozwoli naszym uczniom wdrożyć się do akademickiego systemu nauczania. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni oraz oprócz wiedzy zdobywać umiejętności poprzez „działanie”, korzystając z laboratoriów.

Od roku szkolnego 2014/15 w klasach o tym profilu realizowany jest innowacyjny program „Informatyka w praktyce”. Tematyka lekcji informatyki w tym programie opracowana jest tak, aby młodzi ludzie nabywali praktycznych umiejętności z zakresu technologii informatycznej a na koniec realizacji programu zdali egzamin i uzyskali  Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, który w całej Unii Europejskiej jest „przepustką” do pracy w dużych korporacjach czy firmach.
Profil logistyczny stymuluje uczniów do kreatywnego działania, poszukiwania związków przyczynowo-skutkowych w obszarze biznesowym.

Proponowane kierunki studiów: logistyka, transport, informatyka, matematyka, fizyka, geofizyka, geoinformatyka, ekonometria, geografia, geodezja i kartografia, geologia, oceanografia, ekonomia, rachunkowość, finanse, ubezpieczenia, analityka gospodarcza, gospodarka przestrzenna, zarządzanie, administracja, inżynieria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, inżynieria lotnicza, budownictwo, energetyka, elektronika, telekomunikacja, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, architektura i urbanistyka, gospodarka nieruchomościami, marketing, politologia, stosunki międzynarodowe, turystyka i rekreacja

Klasa językowa

Wszystkich, którzy chętnie uczą się języków obcych, chcą kontynuować swoją edukację, mieszkać i pracować w dowolnym miejscu świata zapraszamy do klasy językowej.

Uczniowie uczęszczający do tej klasy mają możliwość opanowania języka obcego na poziomie pozwalającym na swobodne komunikowanie się i efektywne wykorzystanie go w różnych dziedzinach życia.

W klasie tej od roku szkolnego 2014/2015 realizowany jest innowacyjny program - „Dwujęzyczne nauczanie geografii”. Są to dla licealistów wymagające, ale bardzo interesujące i przydatne lekcje, które pomagają doskonale przygotować się do egzaminów maturalnych (w tym do matury z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym) i dają podstawy do rozpoczęcia w przyszłości studiów na prestiżowych kierunkach takich, jak na przykład ekonomia w języku angielskim.


Nauka języków obcych odbywa się nie tylko w czasie lekcji. Uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych (m. in. uczestniczą w międzynarodowym projekcie AISEC). Uczestniczą w wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych KUL. Ponadto mają możliwość wyjazdu na tzw. "zieloną szkołę językową" (wyjazd za granicę), czy też udziału w olimpiadach i konkursach.
Corocznie w naszej szkole są obchodzone "Dni Kultury Krajów Anglojęzycznych", "Dni Kultury Włoskiej", a od 2003 roku organizujemy Wojewódzki Festiwal Piosenki Anglojęzycznej, któremu towarzyszy konkurs językowy Tłumaczenie Poezji Obcojęzycznej.  Są to imprezy, w czasie których uczniowie prezentują swoje umiejętności językowe, wokalne, przygotowują różnorodne programy, propagujące kulturę i język danego kraju, np. przedstawienia, konkursy, scenki, prelekcje.
 

Proponowane kierunki studiów: filologia angielska, amerykanistyka, filologia iberyjska, filologia romańska, lingwistyka stosowana, etnologia i antropologia kulturowa, stosunki międzynarodowe, studia historyczno - dyplomatyczne, turystyka historyczna, bezpieczeństwo międzynarodowe.

 

Klasa pedagogiczna.

Celem kształcenia w klasach o tym profilu jest ukazanie uczniom szerokiego spektrum zagadnień z zakresu pedagogiki i psychologii, wzbudzenie zainteresowania tymi naukami, kształtowanie postaw prospołecznych oraz pomoc w podjęciu świadomych decyzji dotyczących dalszego kształcenia na kierunkach społeczno - humanistycznych. W ramach zajęć przedmiotu "Podstawy wiedzy pedagogiczno - psychologicznej" realizowany jest program własny opracowany przez pedagogów i psychologa.
Uczniowie klasy pedagogicznej nie tylko uczestniczą w tradycyjnych zajęciach szkolnych, ale pracują metodami warsztatowymi, obserwują zajęcia w przedszkolu, przygotowują przedstawienia i zabawy dla najmłodszych. Na lekcje przychodzą także profesjonaliści czynnie zajmujący się problematyką opieki, wychowania, profilaktyki, np. terapeuci, pracownicy poradni psychologiczno- pedagogicznych, kuratorzy sądowi, wychowawcy z zakładu karnego. Ponadto organizowane są wyjścia klas do różnego typu placówek w celu obserwacji i poznania specyfiki pracy.
Młodzież ma również możliwość uczestniczenia w zajęciach warsztatowych, projektach, konferencjach, np. warsztatach dotyczących szeroko rozumianej tolerancji, niwelowania stereotypów i uprzedzeń, treningach, np. treningu stymulowania myślenia twórczego.

Od roku szkolnego 2014/2015 w klasie tej realizowany jest innowacyjny program - Warsztaty pedagogiczne, który zakłada uzupełnienie oraz rozszerzenie programu nauczania przedmiotu Podstawy wiedzy pedagogiczno – psychologicznej o nowe treści z akcentem na sferę praktyczną. Uczniowie klasy pedagogicznej nie tylko zatem nabywają nowych umiejętności, które dotyczą pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, ale te treści niejako „przekładają” na praktykę pracując metodą warsztatową.
Motywujemy młodzież do pracy w Szkolnym Klubie Wolontariatu na rzecz osób potrzebujących.
W ramach współpracy z Katedrą Pedagogiki  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, uczniowie klas pedagogicznych mają możliwość udziału w wybranych zajęciach akademickich: wykładach otwartych organizowanych przez uczelnię, spotkaniach autorskich.

Proponowane kierunki studiów: psychologia, pedagogika,  kryminologia, logopedia z audiologią, coaching, psychokryminalistyka, kognitywistyka i komunikacja, animacja kultury, doradztwo (polityczne, zawodowe, społeczne), nauki o rodzinie, zarządzanie zasobami ludzkimi, socjologia, praca socjalna, politologia, dziennikarstwo, filologia polska, stosunki międzynarodowe, europeistyka, zarządzanie, wiedza o teatrze, filmoznawstwo, edytorstwo, kulturoznawstwo.

 
 Klasa ratownictwo i promocja zdrowia z elementami dietetyki

Klasa o profilu ratownictwo i promocja zdrowia, to odpowiedź na potrzeby uczniów o zainteresowaniach medycznych i przyrodniczych.
Z pewnością wielu spośród Was chciałoby w przyszłości pracować w szeroko rozumianych usługach medycznych. Przedmioty realizowane w rozszerzonym wymiarze godzin to biologia, chemia oraz język angielski. Zwiększona ilość godzin z tych przedmiotów umożliwia dobre przygotowanie się do egzaminu maturalnego, a jednocześnie stanowi doskonałą bazę do podjęcia studiów wyższych na wielu ciekawych kierunkach, takich jak np. fizjoterapia, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, dietetyka, farmacja, kosmetologia, weterynaria, kierunki lekarskie czy kierunki lekarsko – dentystyczne.
    W ramach edukacji w tym obszarze, będziemy starali się rozwijać Wasze zainteresowania poprzez rozszerzony blok tematów z obszaru ratownictwa medycznego, promocji zdrowia i dietetyki. W Naszym Liceum, aby poszerzyć wiedzę z tych zagadnień proponujemy uczestnictwo w wycieczkach przedmiotowych, udział w warsztatach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej realizowanych w Medycznym Studium Zawodowym w Chełmie, spotkaniach ze specjalistami zajmującymi się szeroko rozumianą opieką medyczną.
    Niewątpliwie edukacja w klasie o profilu ratownictwo i promocja zdrowia jest trafną decyzją, zorientowaną na rozwój własny oraz uwzględniającą prognozy potrzeb na przyszłym rynku pracy.
Proponowane kierunki studiów: dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, biologia, chemia, medycyna, farmacja, stomatologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, chemia kosmetyczna, zdrowie publiczne, biotechnologia, mikrobiologia, neurobiologia, genetyka, ochrona środowiska, weterynaria, zootechnika, leśnictwo, ogrodnictwo, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, bezpieczeństwo żywności.