IV LO - MISTRZEM ODKRYWANIA TALENTÓW!

Liceum nasze, jako jedna z

6 najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce,

zostało wyróżnione przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie tytułem

Mistrza Odkrywania Talentów.

 Tytuł ten, jest nadawany finalistom konkursu za opracowanie i wdrożenie nowatorskich i kompleksowych rozwiązań w kształceniu uczniów zdolnych.

Uznano, że w naszej szkole funkcjonuje jedno z najciekawszych rozwiązań systemowych, dotyczących pracy z uczniem utalentowanym: poczynając od zróżnicowanych metod identyfikacji uzdolnień, poprzez wielokierunkową pracę dydaktyczno - wychowawczą, aż do pozyskiwania partnerów wspierających i środków.

W pracy z uczniem utalentowanym, IV Liceum stanowi wzór dobrej praktyki. Szczególnie nowatorskim projektem jest tutoring, którego idea zasadza się na pogłębionej, wielopoziomowej relacji uczeń – Mistrz. Nie jest to wyłącznie indywidualna praca dydaktyczna z uczniem (choć ta również ma miejsce), ale oddziaływanie poszerzone na sferę rozwoju osobistego podopiecznego. Mistrz jest autorytetem, który motywuje, wspiera oraz pomaga odnaleźć własną ścieżkę rozwoju osobistego i edukacyjnego. Tutoring, to więcej niż przekazywanie czy weryfikacja wiedzy. Tutor (Mistrz) uczy samodzielnego myślenia, formułowania sądów i opinii, refleksyjnej postawy wobec otaczającej rzeczywistości.

Wśród działań, które proponuje szkoła, na uwagę zasługują także Warsztaty pedagogiczne – innowacja programowa wprowadzana w bieżącym roku szkolnym. Innowacja zakłada uzupełnienie oraz poszerzenie programu nauczania przedmiotu Podstawy wiedzy pedagogiczno – psychologicznej o nowe treści, z akcentem na sferę praktyczną. W realizacji warsztatów aktywni są przede wszystkim uczniowie, którzy poprzez praktyczne ćwiczenia nabywają nowych umiejętności, a poprzez obserwację pracy praktyków – profesjonalistów w placówkach wychowawczych, weryfikują teorię z praktyką.

Niebagatelną rolę w rozwijaniu potencjału uczniów IV LO pełni uwzględniająca potrzeby młodzieży oferta zajęć pozalekcyjnych: Szkolny Klub Akrobatyki, koło fotograficzne, koło ekologiczne, zajęcia z zakresu informatyki – każdy może znaleźć obszar, gdzie będzie z satysfakcją rozwijał własny talent.